wyszukiwarka produktów NINO
a

Regulamin sklepu

§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.nino.pl przez spółkę pod firmą: Nino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Juliusza Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, telefon: 881 20 20 30, e-mail: biuro@nino.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000693427, REGON: 368169745, NIP: 9671397041, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (opłacony w całości) oraz zasady i warunki świadczenia przez ww. podmiot nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

2. Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Sprzedawca – spółka pod firmą: Nino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Juliusza Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, telefon: 881 20 20 30, e-mail: biuro@nino.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000693427, REGON: 368169745, NIP: 9671397041, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy KRS, posiadająca kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (opłacony w całości);

2) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.nino.pl;

3) Strona Sklepu internetowego – działające w domenie www.nino.pl strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;

4) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, określający m.in. warunki i zasady składania Zamówień, korzystania ze Sklepu internetowego oraz świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną;

5) Klient – podmiot, z którym zawarta może być zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem przez Sprzedawcę Umowa sprzedaży lub umowa dotycząca świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną;

6) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

8) Rejestracja – czynności faktyczne dokonane przez Klienta w sposób określony w Regulaminie
w celu rozpoczęcia przez niego korzystania z Konta Klienta i zawarcia ze Sprzedawcą umowy
na świadczenie usługi
nieodpłatnej drogą elektroniczną dotyczącej Konta Klienta;

9) Formularz rejestracyjny – udostępniany przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu internetowego formularz, umożliwiający utworzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym;

10) Konto Klienta – założone w procesie rejestracji konto Klienta stanowiące zasoby w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane dotyczące Klienta, uruchamiane na rzecz Klienta przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta Rejestracji,
do którego dostęp ze strony Klienta następuje przy pomocy indywidulanego loginu i hasła;

11) Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni będących dniami ustawowo wolnymi od pracy wypadającymi w ww. dni;

12) Produkt – produkt będący rzeczą ruchomą prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

13) Zamówienie – oświadczenie Klienta, które stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży konkretnych Produktów;

14) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.), zawierana pomiędzy Klientem
a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego;

15) Treści – treści zamieszczone w ramach Sklepu internetowego przez Sprzedawcę w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności graficzne, tekstowe, dźwiękowe, audiowizualne, fotograficzne, stanowiące znaki towarowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwór lub przedmiot praw pokrewnych w myśl obowiązujących przepisów prawa.

3. Dla celów korzystaniu ze Strony Sklepu internatowego niezbędne jest posiadanie urządzeń technicznych pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, z włączoną obsługą skryptów Java oraz plików
tzw. „cookies”.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego to:

1) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, przy czym Strona Sklepu internetowego jest responsywna (czyli skalowana), a zatem minimum jakie musi być spełnione w przypadku rozdzielności obsługiwanej przez ww. urządzenia to szerokość 360 pikseli i wysokość 480 pikseli;

2) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące (pozwalające na wprowadzanie tekstu
i zaznaczanie poszczególnych pól), umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy;

3) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s (kilobitów na sekundę);

4) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0
lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari
w wersji 1.1. lub nowszej
, z włączoną obsługą skryptów Java (Java Script) oraz akceptującą pliki tzw. „cookies”.

4. Dla celów założenia Konta Klienta w procesie Rejestracji, korzystania z usług nieodpłatnych oraz złożenia Zamówienia bez dokonywania Rejestracji konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Niezależnie od ust. 3 powyżej, Sprzedawca wskazuje, że dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, urządzeń końcowych oraz typów połączeń internetowych, jednakże Sprzedawca nie gwarantuje, że w przypadku każdego połączenia ww. elementów będzie możliwe w każdym czasie korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego i wszystkich jego funkcjonalności.

6. Strona Sklepu internetowego wykorzystuje pliki tzw. cookies (ciasteczka) stanowiące dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe Sprzedawcy na urządzeniu końcowym Klienta. Klienci za pomocą wyboru stosownej opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików tzw. „cookies”, w tym w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików tzw. „cookies” bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików tzw. „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki wykorzystywanej przez Klienta. Zezwolenie na korzystanie z plików tzw. „cookies” bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że tzw. „cookies” będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta, a Strona Sklepu internetowego będzie mogła uzyskiwać do nich dostęp. Sprzedawca informuje, że wyłączenie tzw. plików „cookies” przez Klienta może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Sklepu internatowego lub uniemożliwić
to korzystanie.
Mechanizm tzw. plików „cookies” nie pozwala na pobieranie przez Sprzedawcę jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta. Więcej informacji dotyczących tzw. plików „cookies”, w tym wskazanie rodzaju wykorzystywanych
na Stronie Sklepu internetowego tzw. plików „cookies”, znajduje się na Stronie sklepu internetowego pod adresem http://www.nino.pl/web/cookies/.

7. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać
się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania
oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń, Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Strony Sklepu internetowego. Sprzedawca nie może jednak zagwarantować,
iż działanie Strony Sklepu internetowego będzie przebiegać bez zakłóceń czy też przerw. Przerwy
i zakłócenia mogą mieć charakter przejściowy i mogą być spowodowane koniecznością dokonania przez Sprzedawcę naprawy, konserwacji, rozbudowy lub modyfikacji Strony Sklepu internetowego, jak również wynikać z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

9. Wszelkie informacje dostępne na Stronie Sklepu internetowego (takie jak ogłoszenia, reklamy, cenniki, inne informacje) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

§ 2. [REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA KLIENTA]

1. Rejestracja i założenie Konta Klienta nie są obowiązkowe dla celów złożenia przez Klienta Zamówienia oraz korzystania ze Strony Sklepu internetowego.

2. Dla celów Rejestracji i założenia Konta Klienta niezbędne jest przejście procedury rejestracyjnej opisanej w ust. 3 poniżej. Procedura rejestracyjna jest nieodpłatna i dobrowolna.

3. Dla celów Rejestracji i założenia Konta Klienta niezbędne jest dokonanie przez Klienta wskazanych poniżej czynności:

1) wypełnienie dostępnego w zakładce „Moje konto” Formularza rejestracyjnego poprzez uzupełnienie lub zaznaczenie wszystkich pól obowiązkowych (zaznaczonych na formularzu gwiazdką), w tym:

a) podanie adresu e-mail;

b) ustalenie hasła do Konta Klienta;

c) zaznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację Regulaminu (przed zaznaczeniem tego pola Klient ma możliwość i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu);

d) zaznaczenie odpowiedniego pola zawierającego oświadczenie w przedmiocie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia usług nieodpłatnych związanych z prowadzeniem Konta Klienta, obsługą Zamówień i związanych z wykonaniem Umów sprzedaży;

2) przesłanie wypełnionego zgodnie z pkt. 1) powyżej Formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez zaznaczenie pola „Zarejestruj się”.

4. W chwili dokonania aktywacji Konta Klienta, wskazanej w ust. 3 pkt. 2) powyżej, potwierdzanej poprzez adres e-mail wysłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, następuje zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi dotyczącej prowadzenia Konta Klienta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

5. Niezależnie od zgody wskazanej w ust. 3 pkt 1) lit. d) powyżej Klient ma możliwość udzielić dobrowolnej i nieobowiązkowej zgody na otrzymywania newslettera (informacji handlowych drogą elektroniczną) na podany adres e-mail. Udzielenie zgody wskazanej w zdaniu poprzednim jest całkowicie dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi dotyczącej prowadzenia Konta Klienta.

§ 3. [WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA]

1. Zamówienia mogą być składane przez Klientów posiadających Konta Klienta, jak również przez Klientów nieposiadających Konta Klienta. Posiadanie Konta Klienta nie jest tym samym konieczne dla celów złożenia Zamówienia.

2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogę być składane przez Klientów 7 dni tygodniu przez 24 godziny na dobę.

3. Informacje zawarte na Stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.), a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Produktów przez Klientów w postaci Zamówień.

4. Wybór konkretnego Produktu, na który Klient chce złożyć Zamówienie, jest dokonywany poprzez dodanie przez niego tego Produktu do tzw. koszyka, co następuje w drodze kliknięcie ikony „Dodaj” znajdującej się bezpośredni pod danym Produktem.

5. Tzw. koszyk umożliwia Klientowi modyfikowanie danych dotyczących wybranych przez Klienta Produktów, w tym ich usuwanie lub zmianę ich ilości oraz przeliczanie ich wartości, poprzez wybór odpowiednich poleceń na Stronie Sklepu internetowego. Zmiana danych w tzw. koszyku możliwa jest do momentu kliknięcia przez Klienta ikony „Kupuję i płacę” skutkującego złożeniem Zamówienia.

6. Klient po skompletowaniu wszystkich Produktów w ramach tzw. koszyka, dla celów złożenia Zamówienia musi dodatkowo jeszcze wypełnić formularz Zamówienia. Przejście z tzw. koszyka do formularza Zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikony „Przejdź do kasy”.

7. Klient powinien wypełnić formularza Zamówienia o wszystkie konieczne do jego realizacji dane/pola poprzez:

a) podanie objętych formularzem danych osobowych (imię i nazwisko Klienta, adres rozliczeniowy Klienta, e-mail, numer telefonu, ewentualnie /fakultatywnie/ inny – niż adres rozliczeniowy Klienta – adres wysyłki Zamówienia), przy czym w przypadku Klientów zarejestrowanych nastąpi automatycznie skopiowanie podanych przez nich w ramach Konta Klienta danych do formularza Zamówienia, z możliwością ich edycji w ramach tego formularza dla celów składanego Zamówienia;

b) dokonanie wyboru opcji otrzymania faktury i uzupełnienia wymaganych dla celów jej wystawienia danych (fakultatywnie);

c) dodanie uwag do Zamówienia (fakultatywnie);

d) dokonanie wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności;

e) dodanie kodu rabatowego (fakultatywnie);

przy czym w formularzu Zamówienia pojawi się krótkie podsumowanie Zamówienia wskazujące na łączną cenę do zapłaty przez Klienta z tytułu Zamówienia, w tym z tytułu zamawianych Produktów, kosztów dostawy lub innych dodatkowych kosztów.

8. Zamówienie jest składane przez Klienta Sprzedawcy poprzez wysłanie uzupełnionego o wszystkie wymagane dane formularza Zamówienia, co następuje poprzez kliknięcie przez Klienta ikony „Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma obowiązek zaznaczenia odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację Regulaminu (przed zaznaczeniem tego pola Klient ma możliwość i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu), a w przypadku Klientów niezarejestrowanych – dodatkowo zaznaczenia odpowiedniego pola zawierającego oświadczenie w przedmiocie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych dla celów obsługi Zamówienia i wykonania Umowy sprzedaży. Klient – zarówno zarejestrowany, jak i niezarejestrowany – ma również możliwość udzielić dobrowolnej i nieobowiązkowej zgody na otrzymywania newslettera (informacji handlowych drogą elektroniczną) na podany adres e-mail, przy czym wyrażenie tej zgody nie stanowi warunku złożenia Zamówienia.

9. W przypadku, gdy Klient będzie chciał dokonać zmiany Zamówienia po jego złożeniu, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

10. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca wysyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail „NINO – Twoje potwierdzenie do zamówienia z ____” zawierający wszystkie dane dotyczące Zamówienia.

11. E-mail wskazany w ust. 10 powyżej stanowi równocześnie oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w momencie otrzymania informacji wskazanej w zdaniu poprzednim przez Klienta.

§ 4. [CENY I SPOSÓB PŁATNOŚCI]

1. Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej Sklepu internetowego stanowią ceny brutto (zawierające podatek VAT) i wyrażone są w polskich nowych złotych.

2. Cena za dany Produkt nie zawiera kosztów dostawy lub innych ewentualnych kosztów, które Klient będzie zobowiązany do poniesienia w związku z Umową sprzedaży. O kosztach wskazanych
w zdaniu poprzednim Klient będzie poinformowany przed złożeniem Zamówienia, zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu.

3. Sprzedawca dostarczy Klientowi w związku z każdym Zamówieniem dowód zakupu w postaci paragonu, z zastrzeżeniem zdania następnego. Klient w przypadku woli otrzymania Faktury VAT ma możliwość zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu.

4. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:

1) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy dokonywany zgodnie z poniższymi wskazaniami

Rachunek Sprzedawcy:

Deutsche Bank Polska S.A.

Numer rachunku: 50 1910 1048 2786 0005 3060 0001

IBAN: PL 50 1910 1048 2786 0005 3060 0001

Dane Sprzedawcy: Nino Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz;

Tytuł przelewu: do wpisania numer Zamówienia i jego data;

2) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez spółkę pod firmą PayPro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;

3) gotówką za pobraniem – płatność dostawcy w momencie dokonywaniu dostawy Produktów przez dostawcę lub w momencie odbioru Produktów u Sprzedawcy (w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Produktów).

5. Wyboru sposoby płatności Klient dokonuje podczas składania Zamówienia.

6. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w ust. 4 pkt 1) powyżej:

1) realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu przez Sprzedawcę Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po zaksięgowaniu się na rachunku bankowym Sprzedawcy 100% środków pieniężnych należnych z tytułu realizacji tego Zamówienia;

2) wysyłka przesyłki z Produktami – w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawcy przesyłką kurierską – nastąpi niezwłocznie po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt. 1) powyżej, jednak nie później niż 3 Dni Robocze po ich spełnieniu, a w przypadku wyboru opcji dostawy w postaci odbioru osobistego – Produkty będą gotowe do odbioru nie później niż 3 Dnia Roboczego od daty spełnienia przesłanek wskazanych w pkt. 1) powyżej (a Sprzedawca poinformuje o tej gotowości Klienta za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie).

7. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w ust. 4 pkt 2) powyżej:

1) realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu przez Sprzedawcę Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji
z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta 100% środków pieniężnych należnych z tytułu realizacji tego Zamówienia;

2) wysyłka przesyłki z Produktami – w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawcy przesyłką kurierską – nastąpi niezwłocznie po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt. 1) powyżej, jednak nie później niż 3 Dni Robocze po ich spełnieniu, a w przypadku wyboru opcji dostawy w postaci odbioru osobistego – Produkty będą gotowe do odbioru nie później niż 3 Dnia Roboczego od daty spełnienia przesłanek wskazanych w pkt. 1) powyżej (a Sprzedawca poinformuje o tej gotowości Klienta za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie).

8. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w ust. 4 pkt 3) powyżej:

1) realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu przez Sprzedawcę Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia;

2) wysyłka przesyłki z Produktami – w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawcy przesyłką kurierską – nastąpi niezwłocznie po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt. 1) powyżej, jednak nie później niż 3 Dni Robocze po ich spełnieniu, a w przypadku wyboru opcji dostawy w postaci odbioru osobistego – Produkty będą gotowe do odbioru nie później niż 3 Dnia Roboczego od daty spełnienia przesłanek wskazanych w pkt. 1) powyżej (a Sprzedawca poinformuje o tej gotowości Klienta za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie).

9. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 4 pkt 1 ) niniejszego paragrafu, Klient powinien dokonać płatności w terminie 3 Dni Roboczych od daty otrzymania potwierdzenia Zamówienia. W przypadku braku płatności ze strony Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Klienta wraz z informacją o tym, że po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

§ 5. [DOSTAWA]

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostawy Produktów poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Produkty mogą być dostarczone Klientowi lub odebrane przez niego osobiście – w zależności
od wyboru Klienta dokonanego na etapie składania Zamówienia: 

a) w przypadku wyboru przez Klienta opcji przesyłki kurierskiej – Produkty będą dostarczane przez firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, na adres wskazany przez Klienta
w trakcie składania Zamówienia
;

b) w przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego przez Klienta – Produkty będą mogły być odebrane przez Klienta w biurze Sprzedawcy pod adresem: Nino Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, 4piętro, numer domofonu: 42, w Dni Robocze, w godzinach:. 7.00-15.00.

3. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Koszty te naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Klient jest informowany o kosztach dostawy podczas składania Zamówienia.

4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy:

1) za pośrednictwem przesyłki kurierskiej – termin dostarczenia Produktów do Klienta wynosi zazwyczaj od 1 do 4 Dni Roboczych od momentu wysłania;

2) w postaci odbioru osobistego przez Klienta – Produkty będą gotowe do odbioru najpóźniej 3 Dnia Roboczego po spełnieniu przesłanek wskazanych w § 4 ust. 6 – 8 Regulaminu (w zależności od wybranej przez Klienta metody płatności) i będą oczekiwały na ten odbiór 3 Dni Robocze od upływu ww. terminu.

5. Klient zobowiązuje się do odebrania – w zależności od wybranej przez Klienta opcji – wysłanych
lub przygotowanych do odbioru Produktów.
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem wskazanym przez niego jako adres dostawy, pracownik dostawcy (w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy) pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku nieodebrania przesyłki z Produktami przez Klienta i zwrócenia przesyłki Sprzedawcy przez dostawcę lub też nieodebrania Produktów z siedziby Sprzedawcy (w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia ponownie z Klientem terminu i kosztu dostawy.

6. Klient powinien zbadać przesyłkę z Produktami w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

7. Warunkiem wydania przesyłki z Produktami – przy płatności za pobraniem wskazanej w § 4 ust. 4 pkt 3) Regulaminu – jest zapłaty kwoty należnej za Zamówienie do rąk pracownika dostawcy
lub do rąk pracownika Sprzedawcy (w zależności od wybranego sposobu dostawy Produktów).

§ 6. [RĘKOJMIA I REKLAMACJE]

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty objęte Umową Sprzedaży wolne
od wad.

2.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych
w art. 556 i n.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459,
ze zm.).

3. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Produktu, dotyczącą realizacji Umowy sprzedaży lub też świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie Sklepu internetowego, na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@nino.pl lub pisemnie
na adres: Nino Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego, 85-008 Bydgoszcz
(Polska).

5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, jego adres do korespondencji, opis zgłaszanych zastrzeżeń (nieprawidłowości), a także datę wystąpienia/stwierdzenia zgłaszanych nieprawidłowości (zastrzeżeń) oraz żądanie Klienta.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, w szczególności reklamacja nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 5 powyżej, przed jej rozpatrzeniem Sprzedawca zwróci się niezwłocznie do składającego reklamację o jej uzupełnienie w koniecznym dla celów jej rozpoznania zakresie.

7. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź
na reklamację wysyłana jest na adres do korespondencji podany przez Klienta w reklamacji.

§ 7. [USŁUGI NIEDOPŁATNE]

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi nieodpłatne polegające na:

1) prowadzeniu Konta Klienta;

2) udostępnianiu formularza kontaktowego na Stronie Sklepu internetowego;

3) wysyłaniu tzw. newsletter`a;

2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
z zastrzeżeniem tzw. newsletter`a, który jest wysyłany w terminach określonych przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca może wprowadzić zmiany do świadczonych przez niego w związku ze Stroną Sklepu internetowego usług nieodpłatnych, w tym rozszerzyć ich zakres. Zmiana w zakresie wskazanym
w zdaniu poprzednim może zostać wprowadzona poprzez zmianę Regulaminu zgodnie
z postanowieniami § 11 ust. 9 Regulaminu.

4. Usługa nieodpłatna polegająca na udostępnianiu formularza kontaktowego polega na umożliwieniu Klientom przesyłania za jego pośrednictwem wiadomości do Sprzedawcy. Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tej usługi, zaprzestając korzystania z formularza kontaktowego.

5. Usługa niedopłata polegająca na udostępnieniu Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji i polega na gromadzeniu oraz udostępnianiu Klientowi w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy danych dotyczących Klienta związanych z jego działaniami w ramach Sklepu internetowego, w tym historii zamówień oraz umożliwia dokonanie modyfikacji (w tym uzupełnienia) podanych przez niego danych, jak również korzystanie z innych ewentualnie udostępnianych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Klient może w każdym czasie zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, które zostanie usunięte przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia odpowiedniego żądania ze strony Klienta w tym przedmiocie, przy czym żądanie to może zostać zgłoszone pisemnie na adres Sprzedawcy: Nino Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, za pośrednictwem e-mail na adres sprzedawcy: biur@nino.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu internetowego.

6. Usługa wysyłania tzw. newsletter`a polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1030, ze zm.),
a zatem
przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Sprzedawcy, w tym w szczególności informowania o nowych produktach lub usługach, jak również promocjach. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Klient, który wyrazi swoją zgodę na otrzymywaniu ww. informacji handlowych i prześlę tę zgodę do Sprzedawcy, w tym taka zgoda może zostać wyrażona i przesłana na etapie zakładania Konta Klienta lub składania Zamówienia,
jak również w każdy inny sposób udostępniany dla tych celów przez Sprzedawcę. Z chwilą wyrażenia i przesłania zgody wskazanej w zdaniu poprzednim zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi wysyłania tzw. newsletter`a.
Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji, w sposób udostępniany przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem zgłoszenia pisemnego na adres Sprzedawcy: Nino Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, lub też za pośrednictwem e-mail na adres sprzedawcy: biuro@nino.pl, lub też za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu internetowego.

7. Umowy dotyczące świadczenia usług nieodpłatnych są zawierane na czas nieokreślony
i nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta.

8. Niezależnie od ust. 3 – 6 powyżej, każda ze Stron – Sprzedawca oraz Klient mogą rozwiązać
w każdym czasie i bez podawania przyczyn umowę o świadczenie usług nieodpłatnych, bez uszczerbku dla praw nabytych przez drugą ze Stron przed rozwiązaniem Umowy, przy czym dla tych celów wystraczające jest w przypadku Klienta – złożenie w tym przedmiocie oświadczenia na adres Sprzedawcy: Nino Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, lub też za pośrednictwem e-mail na adres sprzedawcy: biur@nino.pl, lub też za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu internetowego, a w przypadku Sprzedawcy – wprowadzenia zmian do Regulaminu stosownie do § 11 ust. 9 Regulaminu.

§8. [PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Klientowi będącemu Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu (objęcia Produktu w posiadanie) przez Klienta lub od dnia w którym osoba trzecia inna niż dostawca i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku realizacji Zamówienia składającego się z więcej niż jednego Produktu osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2. Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku poz. 683, ze zm. ) prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie przez Klienta będącego Konsumentem Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone przez Klienta na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik
nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pocztą na adres: Nino Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, pocztą elektroniczną na adres:
biuro@nino.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego
na Stronie Sklepu internetowego.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącego Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt na rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od Umowy sprzedaży tego Produktu. Do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Przesyłka zawierająca zwracany Produkt powinna być wysłana na adres: Nino sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz.

10. Klient będący Konsumentem w przypadku odstąpienia od Umowy ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tj. w szczególności koszt przesyłki, w której Klient będący Konsumentem zwraca Produkty. Z uwagi na charakter Produktów mogą zostać one odesłane w zwykłym trybie pocztą.

11. Konsument będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

§ 9. [DANE OSOBOWE]

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca tj. spółka pod firmą: Nino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Juliusza Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, telefon: +48 881 20 20 30, e-mail: biuro@nino.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000693427, REGON: 368169745, NIP: 9671397041, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy KRS, posiadająca kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (opłacony w całości).

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z prawem, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, dalej: RODO).

3. Kontakt Klientów ze Sprzedawcą w kwestii danych osobowych jest możliwy:

1) elektronicznie na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@nino.pl,

2) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Nino Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego, 85-008 Bydgoszcz (Polska).

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów dla wskazanych poniżej celów:

1) świadczenia przez Sprzedawcę usług w postaci:

a) świadczenia usług nieodpłatnych związanych z prowadzeniem Konta Klienta;

b) świadczenia usług nieodpłatnych związanych z udostępnianiem formularza kontaktowego na stronie Serwisu internetowego; 

przy czym następuje to w każdym z ww. przypadków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgody Klienta):

2) obsługi Zamówienia lub Zamówień i związanych z wykonaniem Umowy lub Umów sprzedaży,  przy czym następuje to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgody Klienta):

3) świadczenia przez Sprzedawcę usług w postaci udostępniania Klientom Treści Serwisu internetowego, przy czym następuje to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędności przetwarzania do wykonania umowy);

4) wysyłania informacji handlowych przez Sprzedawcę w postaci newslettera, przy czym następuje to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgody Klienta);

5) analitycznych i statystycznych, przy czym następuje to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług);

6) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ze strony Sprzedawcy, przy czym następuje to na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na ochronie jego praw);

7) przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych Sprzedawcy, przy czym następuje to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgody Klienta), względnie może następować na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadnionego interesu Sprzedawcy – marketingu usług i produktów własnych Sprzedawcy).

5. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia Umowy ze Sprzedawcą oraz jest ono dobrowolne, jednakże niepodanie danych:

1) w procesie Rejestracji – uniemożliwia założenie Konta Klienta (zawarcia umowy ze Sprzedawcą w tym zakresie);

2) w procesie składania zamówienia jednostkowego bez Rejestracji – uniemożliwia złożenie Zamówienia przez Klienta i zawarcie Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą;

3) w przypadku woli korzystania przez Klienta z formularza kontaktowego – uniemożliwia wysłanie wiadomości przez Klienta do Sprzedawcy;

4) w przypadku woli otrzymywania przez Klienta newslettera – uniemożliwia otrzymywanie newslettera od Sprzedawcy;

5) w przypadku woli zapoznawania się z Treściami Serwisu internetowego bez Rejestracji –uniemożliwia lub ogranicza możliwość do przeglądania jego treści.

6. W związku z przetwarzaniem danych przez Sprzedawcę jako administratora, każdy Klient ma prawo do:

1) żądania dostępu do danych osobowych

(tj. do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia oraz do otrzymania kopii tych danych);

2) sprostowania danych osobowych

(tj. do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, w tym gdy są niekatulane, błędne lub niekompletne);

3) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

(tj. do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w RODO tj. w szczególności: gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych (o ile Sprzedawca nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Sprzedawcy);

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(tj. do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w RODO; w przypadku zgłoszenia takiego żądania – Sprzedawca ma obowiązek ograniczyć operacje na danych osobowych w zakresie i na zasadach określonym w RODO, zasadniczo do ich przechowywania);

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

(tj. do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, w sposób wiążący dla Sprzedawcy, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Sprzedawcę);

6) przenoszenia danych osobowych

(tj. do uzyskania od Sprzedawcy swoich przekazanych Sprzedawcy danych osobowych lub wskazania

innego administratora, któremu Sprzedawca miałby je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe);

7) cofnięcia zgody na przetwarzania danych w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego

(tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Klienta, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych).

7. Okres przetwarzania danych przez Sprzedawcę zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Sprzedawcę lub realizowania Zamówienia i wykonania Umowy sprzedaży oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być ewentualnie: podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Sprzedawcy na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych, podmioty, którym Sprzedawca zobowiązany jest przekazać dane osobowe na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz dodatkowo:

1) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem systemu przelewy24.pl – dane osobowe Klienta są przekazywane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółce pod firmą PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza;

2) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy innej niż odbiór osobisty – dane osobowe Klienta są przekazywane przez Sprzedawcę dostawcom w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktów.

§ 10. [PRAWA DO SKLEPU INTERNETOWEGO I ZAKAZANE DZIAŁANIA]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym Strony Sklepu Internetowego, jej struktury, układu, strony głównej, podstron, projektu graficznego oraz jego poszczególnych elementów, w szczególności Treści, w tym wszelkich znaków towarowych, przysługują Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą uprawnionych do udzielania stosownych upoważnień osób trzecich. Prawa wskazane w zdaniu poprzednim obejmują
w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej, w tym
do znaków towarowych.

2. Udostępnienie Treści przez Sprzedawcę w ramach Strony Sklepu Internetowego i stworzenie możliwości zapoznania się z nimi, nie oznacza udzielenia jakimkolwiek osobom jakichkolwiek praw do Treści, w tym w szczególności zabronione jest kopiowanie, tworzenie opracowań (modyfikowanie) Treści, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem Treści lub ich egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Treści, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

3. Ust. 2 powyżej nie wyłącza możliwości korzystania z Treści w przypadkach, gdy takie korzystanie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie wymaga zgody podmiotu uprawnionego, w szczególności w ramach dozwolonego użytku.

4. Zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym przez Klientów
w ramach Sklepu Internetowego.

5. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów Strony Sklepu Internetowego, w tym Treści, w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich, w szczególności zabronione jest:

  1. podawanie przez Klienta danych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich;

  2. naruszanie za pośrednictwem Strony Sklepu internetowego dóbr osobistych osób trzecich
    lub Sprzedawcy;

  3. dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

  4. korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania,
    w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń́.

6. Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego,
jak również̇ może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony Sklepu Internetowego lub jej funkcjonalności ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku dopuszczenia się przez niego naruszeń opisanych w ust. 2, 4 i 5 powyżej, pod warunkiem jednak uprzedniego wezwania Klienta do zaniechania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego, odpowiedniego terminu na zastosowanie się do wezwania Sprzedawcy.

§ 11. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu w jakikolwiek sposób wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami, przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku ewentualnych niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami wskazanymi w zdaniu poprzednim, pierwszeństwo mają te przepisy, a Sprzedawca deklaruje w przypadku takiej niezgodności bezwzględnie podporządkowanie się i stosowanie odpowiedniego przepisu prawa w miejsce niezgodnego z tym przepisem postanowienia Regulaminu.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku umów Sprzedaży zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

3. Sprzedawca udostępnia Regulamin na Stronie Sklepu internetowego nieodpłatnie, a Klient
ma możliwość utrwalenia treści Regulaminu poprzez jego
pobranie, utrwalenie (zapisanie
na trwałym nośniku)
lub wydrukowanie w każdym momencie ze Strony Sklepu Internetowego.

4. W przypadku sporów z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy Klientów będących Konsumentami, w przypadku których właściwość sądów do rozpatrywania sporów będzie ustalana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu
jest prawo polskie. Postanowienie zdania poprzedniego wskazane w zdaniu poprzednim nie znajduje zastosowania w stosunku do Klientów będących Konsumentami w przypadku, gdy z obowiązujących przepisów prawa wynika brak możliwości wyboru prawa właściwego w drodze umownej lub wyłączenie właściwości wynikających z e obowiązujących przepisów prawa.

6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania przez niego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być m.in. rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://polubowne.uokik.gov.pl/.

7. Sprzedawca informuje, że pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej (platforma ODR).

8. Postanowienie ust. 6 i ust. 7 powyżej mają charakter informacyjny.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, jednak nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia opublikowania na Stronie Sklepu internetowego. Sprzedawca poinformuje Klienta na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami § 7 ust. 7 Regulaminu. Postanowienia zdań poprzedzających nie mogą pozostawać w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nakazujących stosownie ich od określonego dnia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania (chyba że z obowiązujących przepisów prawa będzie wynikała konieczność stosowania nowych zasad do takich zamówień).

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2018 roku, z tym że § 9 Regulaminu w brzmieniu w nim określonym obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Załącznik nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Nino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Juliusza Słowackiego 1

85-008 Bydgoszcz

E-mail: BIURO@NINO.PL

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu

od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.