wyszukiwarka produktów NINO
a

Polityka prywatności

I. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony sklepu internetowego www.nino.pl (dalej: Klienci) jest spółka pod firmą: Nino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Juliusza Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, telefon: + 48 881 20 20 30, e-mail: biuro@nino.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000693427, REGON: 368169745, NIP: 9671397041, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy KRS, posiadająca kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, opłacony w całości (dalej: Sprzedawca).

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z prawem, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, dalej: RODO).

3. Kontakt Klientów ze Sprzedawcą w kwestii danych osobowych jest możliwy:

1) elektronicznie na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@nino.pl,

2) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Nino Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego, 85-008 Bydgoszcz (Polska).

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów dla wskazanych poniżej celów:

1) świadczenia przez Sprzedawcę usług w postaci:

a) świadczenia usług nieodpłatnych związanych z prowadzeniem Konta Klienta;

b) świadczenia usług nieodpłatnych związanych z udostępnianiem formularza kontaktowego na stronie Serwisu internetowego; 

przy czym następuje to w każdym z ww. przypadków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgody Klienta):

2) obsługi Zamówienia lub Zamówień i związanych z wykonaniem Umowy lub Umów sprzedaży,  przy czym następuje to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgody Klienta):

3) świadczenia przez Sprzedawcę usług w postaci udostępniania Klientom Treści Serwisu internetowego, przy czym następuje to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędności przetwarzania do wykonania umowy);

4) wysyłania informacji handlowych przez Sprzedawcę w postaci newslettera, przy czym następuje to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgody Klienta);

5) analitycznych i statystycznych, przy czym następuje to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług);

6) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ze strony Sprzedawcy, przy czym następuje to na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na ochronie jego praw);

7) przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych Sprzedawcy, przy czym następuje to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgody Klienta), względnie może następować na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadnionego interesu Sprzedawcy – marketingu usług i produktów własnych Sprzedawcy).

5. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia Umowy ze Sprzedawcą oraz jest ono dobrowolne, jednakże niepodanie danych:

1) w procesie Rejestracji – uniemożliwia założenie Konta Klienta (zawarcia umowy ze Sprzedawcą w tym zakresie);

2) w procesie składania zamówienia jednostkowego bez Rejestracji – uniemożliwia złożenie Zamówienia przez Klienta i zawarcie Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą;

3) w przypadku woli korzystania przez Klienta z formularza kontaktowego – uniemożliwia wysłanie wiadomości przez Klienta do Sprzedawcy;

4) w przypadku woli otrzymywania przez Klienta newslettera – uniemożliwia otrzymywanie newslettera od Sprzedawcy;

5) w przypadku woli zapoznawania się z Treściami Serwisu internetowego bez Rejestracji –uniemożliwia lub ogranicza możliwość do przeglądania jego treści.

6. W związku z przetwarzaniem danych przez Sprzedawcę jako administratora, każdy Klient ma prawo do:

1) żądania dostępu do danych osobowych

(tj. do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia oraz do otrzymania kopii tych danych);

2) sprostowania danych osobowych

(tj. do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, w tym gdy są niekatulane, błędne lub niekompletne);

3) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

(tj. do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w RODO tj. w szczególności: gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych (o ile Sprzedawca nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Sprzedawcy);

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(tj. do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w RODO; w przypadku zgłoszenia takiego żądania – Sprzedawca ma obowiązek ograniczyć operacje na danych osobowych w zakresie i na zasadach określonym w RODO, zasadniczo do ich przechowywania);

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

(tj. do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, w sposób wiążący dla Sprzedawcy, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Sprzedawcę);

6) przenoszenia danych osobowych

(tj. do uzyskania od Sprzedawcy swoich przekazanych Sprzedawcy danych osobowych lub wskazania

innego administratora, któremu Sprzedawca miałby je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe);

7) cofnięcia zgody na przetwarzania danych w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego

(tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Klienta, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych).

7. Okres przetwarzania danych przez Sprzedawcę zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Sprzedawcę lub realizowania Zamówienia i wykonania Umowy sprzedaży oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być ewentualnie: podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Sprzedawcy na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych, podmioty, którym Sprzedawca zobowiązany jest przekazać dane osobowe na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz dodatkowo:

1) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem systemu przelewy24.pl – dane osobowe Klienta są przekazywane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółce pod firmą PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza;

2) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy innej niż odbiór osobisty – dane osobowe Klienta są przekazywane przez Sprzedawcę dostawcom w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktów.

 

II. COOKIES

Strona sklepu internetowego www.nino.pl wykorzystuje pliki tzw. cookies (ciasteczka) stanowiące dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe Sprzedawcy na urządzeniu końcowym Klienta. Klienci za pomocą wyboru stosownej opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików tzw. „cookies”, w tym szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików tzw. „cookies” bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików tzw. „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki wykorzystywanej przez Klienta. Zezwolenie na korzystanie z plików tzw. „cookies” bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że tzw. „cookies” będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta, a strona sklepu internetowego www.nino.pl będzie mogła uzyskiwać do nich dostęp. Sprzedawca informuje, że wyłączenie tzw. plików „cookies” przez Klienta może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony sklepu internatowego www.nino.pl lub uniemożliwić
to korzystanie. Mechanizm tzw. plików „cookies” nie pozwala na pobieranie przez Sprzedawcę jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta. Więcej informacji dotyczących tzw. plików „cookies”, w tym wskazanie rodzaju wykorzystywanych
na stronie sklepu internetowego www.nino.pl tzw. plików „cookies”, znajduje się na stronie sklepu internetowego pod adresem https://nino.pl/web/cookies/.